Voorwaarden

Liever geen misverstanden.
Daarom zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op onze samenwerkingsovereenkomst.

1. Algemeen

1.1. Deze Verkoop- en Leveringsvoorwaarden zijn steeds van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en/of overeenkomsten die worden gedaan door of worden gesloten met sbys, de als eenmanszaak uitgeoefende onderneming die wordt gedreven door Sophie Roeters en in de KvK is ingeschreven onder nummer 85398748. sbys wordt hierna aangeduid met de term Opdrachtnemer.

2. Aanbieding en totstandkoming overeenkomst

2.1. Een overeenkomst met Opdrachtnemer komt alleen tot stand doordat de opdrachtgever (‘Opdrachtgever’) met Opdrachtnemer een schriftelijke opdracht (‘Opdracht’) sluit. Van een schriftelijke opdracht is ook sprake als Opdrachtnemer en Opdrachtgever de (inhoud van de) opdracht informeel per e-mail of ander communicatiemiddel aan elkaar bevestigen.

2.2. Een door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever verzonden aanbieding/offerte tot het uitvoeren van een opdracht bindt partijen pas als Opdrachtgever daar gaaf en onvoorwaardelijk en schriftelijk mee heeft ingestemd. Als Opdrachtgever in zijn aanvaarding van de aanbieding/offerte afwijkende voorwaarden stelt is Opdrachtnemer pas gebonden als zij die voorwaarden gaaf en onvoorwaardelijk en schriftelijk heeft aanvaard.

3. Uitvoering van de opdracht

3.1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen is Opdrachtnemer gehouden zich naar beste weten en kunnen zoveel mogelijk in te spannen om de opdracht uit te voeren conform de eisen van goed vakmanschap. Er is derhalve geen sprake van een resultaatsverbintenis tenzij partijen dat uitdrukkelijk zijn overeengekomen.

3.2. Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de opdracht en handelt daarbij geheel zelfstandig en naar eigen inzicht, rekening houdend met redelijke wensen van de Opdrachtgever als dit naar oordeel van Opdrachtnemer bijdraagt aan een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst.

3.3. Indien en voor zover een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst dit vereist kan Opdrachtnemer onderdelen van de opdracht door derden laten uitvoeren mits Opdrachtgever voorafgaand aan de uitvoering van die werkzaamheden schriftelijk heeft ingestemd met die uitbesteding en de voorwaarden waaronder die uitbesteding plaatsvindt.

3.4. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever van tijd tot tijd schriftelijk informeren over de voortgang van de opdracht.

4. Tarieven en betaling

4.1. Het door Opdrachtnemer gehanteerde (uur)tarief (ex btw) wordt vastgelegd in de tussen partijen gesloten opdrachtovereenkomst. Dat tarief is vast gedurende de gehele duur van de opdracht tenzij de opdracht voor onbepaalde tijd geldt. In dat geval is Opdrachtnemer gerechtigd het tarief jaarlijks te indexeren. Indien Opdrachtnemer kosten moet maken ter uitvoering van de opdracht kan zij deze zonder opslag aan de Opdrachtgever doorberekenen. Opdrachtnemer is gehouden om Opdrachtgever voorafgaand schriftelijk op de hoogte te brengen van deze kosten maar is niet afhankelijk van de goedkeuring door Opdrachtgever.

4.2. Facturen van Opdrachtnemer dienen uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum door Opdrachtgever te worden voldaan.

5. Beperking en uitsluiting van aansprakelijkheid

5.1. Opdrachtnemer heeft zich verzekerd tegen de gevolgen van bedrijfsaansprakelijkheid. Op eerste schriftelijk verzoek van Opdrachtgever zal Opdrachtnemer een kopie van de betreffende polis aan Opdrachtgever toezenden.

5.2. Elke aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is steeds beperkt tot het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekeraar op grond van de dekking van deze polis zal worden vergoed, vermeerderd met het eigen risico van Opdrachtnemer.

5.3. Voor het geval de aansprakelijkheidsverzekeraar naar het oordeel van Opdrachtnemer op goede gronden weigert om de schade op basis van de betreffende polis te vergoeden wordt de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot het bedrag van de opdrachtsom vermeerderd met 25%, en wordt elke aansprakelijkheid voor meerdere schade boven dit bedrag uitdrukkelijk uitgesloten.

5.4. Elke aansprakelijkheid van Opdrachtnemer wordt beperkt tot de schade die voor Opdrachtgever het directe en onvermijdelijke gevolg is van de toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de Opdracht. Elke aansprakelijkheid voor indirecte gevolgschade van welke aard ook wordt nadrukkelijk uitgesloten.

6. Overige bepalingen

6.1. Op de tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever tot stand gekomen overeenkomst is het Nederlands recht is van toepassing.

6.2. Geschillen over de tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever tot stand gekomen overeenkomsten worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter bij de rechtbank Noord Oost-Brabant.